ОБЩИ УСЛОВИЯ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА  

                                                               

        I.            ПРЕДМЕТ 

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЕХРА ЕООД гр. София., ул. Бурел 1 , ЕИК 831909855, наричан по- долу ДОСТАВЧИК на услуга, и потребителите, наричани по-долу ПОЛУЧАТЕЛ.

За договор за покупко-продажба се приема поръчката на Получателя в сайта на Доставчика.

     II.            ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

 1.       Наименование на доставчика: ТЕХРА ЕООД
 2.       Седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Бурел  №1
 3.       Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1408, ул. Бурел  № 1
 4.       Данни за кореспонденция : гр. София; e-mail: office@tehra.com; tel.: +359 2 9634064
 5.       Вписване в публични регистри : ЕИК 831909855
 6.       Регистрация по закона за данък върху добавената стойност № BG831909855

 

   III.            ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН ПОРЪЧКАТА

Чл. 3 Услугата Онлайн поръчка е достъпна на адрес в интернет www.tehra.com, чрез който ползвателите сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в електронен вид стоки, включително и следното:

 1.       Да извършват  eлeктронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез Онлайн Поръчка  чрез интерфейса на страницата на ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, достъпна в интернет;
 2.       Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките , предлагани в елктронен вид
 3.       Да извършат плащания във връзка с подадените поръчки в електронен вид , съгласно описаните в сайта начини за плащане
 4.       Да получава информация за нови стоки, предлагани от фирмата в електронен вид

Чл. 4 Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия

Чл. 5 (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба  на стоките, предлагани от фирмата в електронен вид чрез интерфейса на Доставчика , достъпен на страницата му в интернет www.tehra.com .

(2) По силата на слючения договор за покупко-продажба с Ползвателите, Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите плащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки спрямо определените условия и настоящите общи условия. Възнаграждението, в зависимост и допълнено от начина на доставка е в размер на цената , обявена от Доствчика на адрес в интернет или обявена по телефон и одобрена от Ползвателя.

(4) Стоките се доставят на Ползвателя от Доставчика, спрямо условита обявени в настоящите общи условия.

(5) цената на доставка се определя отделно от цената на стоките.

Чл.6 Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления  между тях във връзка с покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен или чрез обждане по телефон.

 

  IV.            ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА

чл. 7 (1) За да направи  Онлайн Поръчка за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Позвателят следва да въведе изисканите данни, за да зяви поръчка.

(2) Доставчикът потвърждава поръчката и цената на доставка на Ползвателя чрез обаждане по телефон или чрез имейл.

(3) При извършване на онлайн поръчка Ползвателя се задължава да заяви верни и актуални данни.

     V.            ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ  ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 8 (1)  Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват покупко-продажба чрез Онлайн поръчка.

 (2) Договорът за покупко-продажба има възможност да се сключи на български и англйски език

(3) Договорът между Ползвателя и Доставчика представлява настоящите общи условия.

(4) за сключване на договор за покупко-продажба, Доставчика уведомява Получателя с цел потвърждаване на поръчката чрез имейл или обаждане по телефон.

(5) Доставчикът доставя стоките  на посочения от Получателя във формата с контакти /адрес,телефон/

Чл.9. Договор за покупко-продажба се сключва по следната процедура:

(1) Влизане в системата за Онлайн Поръчка – раздел ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО

(2) Избиране на стока/и от продуктовата гама

(3) Попълване на форма за поръчка чрез нанасяне на данни

(4) Избор на способ и момент на плащане

(5) потвърждаване на поръчката

VI.       ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10  (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока поместена на сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта.

(3) Стойността на разходите за доставка, които не са включени в ценатана стоките се определя от Доставчика. И се предоставя като информация на Ползвателя чрез имейл или обаждане по телефон.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията от сайта.

(5) Информацията, предоставена по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта www.tehra.com

(6) Доставчика посочва цената на доставка на заявената стока преди доставянето ѝ.

Чл. 15  (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече е след потвърждаване на поръчката и е индивидуален.

(2) В случай на упражняване на право на отказ от договора, Доставчика поема разходите за връщането на стоките.

Чл.16  Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключване при сключването на договора.

Чл. 17 Ползвателят има право да провери съответсвието на доставените стоки със заявените такива в момента на доставка. При случай на нередност да сигнализира на доставчика незабавно.

 

  VI.            ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.18  Доставчикът взема мерки за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/, в сила от 25.05.2018.  За повече информация относно политиките за защита на личните данни, можете да намерите в Полиитики за защита на личните данни.

 

 1.             ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.19. Настоящите общи условия могат да се изменят от Доставчика, за които последният ще обнови на сайта.