Качество

Качеството и безопасността на произвежданите продукти е от първостепенно значение за ТЕХРА и е един от основните ангажименти, поети към нейните клиенти. Контролът на качеството е част от фирмената култура, мисленето и действията на всички служители на организацията.

 

Гаранция за постигане на постоянно високо качество и безопасност на продуктите на ТЕХРА са целенасочените действия на фирмата в следните направления:
  • Окачествяване на всички суровини и готова продукция в собствени лаборатории със съвременно оборудване
  • Богата и задълбочена изследователска и развойна дейност
  • Контрол и професионализъм на всеки етап и на всички нива
  • Спазване на националното и европейско законодателство и международните стандарти за качество и безопасност на храните

 

В Дружеството е разработена и се прилага интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните, в съответствие със следните международни стандарти:
  • ISO 9001:2015 – "Системи за управление на качеството. Изисквания"
  • ISO 22000:2018 - "Система за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига"

 

Първоначалната сертификация на фирмата датира от 2006 г. и оттогава досега ТЕХРА поддържа и усъвършенства системата си за управление в съответствие с изискванията на горецитираните стандарти. От 2007 г. фирмата поддържа сертификация за преработка и търговия с биологични продукти, а от 2014 г. притежава и сертификат на продукт по Halal изисквания.

 

Можете да видите политиката и актуалните сертификати на ТЕХРА ЕООД: