ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /GDPR/

 

Техра ЕООД прилага законодателството на ЕС спрямо изискванията наРегламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR),

Настоящата политика е предназначена за регулиране на отношенията между ТЕХРА ЕООД гр. София., ул. Бурел 1 , ЕИК 831909855 – Администратор на лични данни,  наричан по- долу ДОСТАВЧИК на услуга, и потребителите, наричани по-долу  ПОЛУЧАТЕЛ.

За договор за покупко-продажба се приема поръчката на Получателя в сайта на Доставчика.

  1.                    Използване на лични данни на потребителите

1) В сайта www.tehra.com, с цел договор за покупко-продажба между Доставчикът и Получателят, се изискват лични данни на Получателя, за да може Доставчикът коректно да изпълни договора си, като достави поръчани от Получателя продукти.

Личните данни, които Доставчикът събира  са: име, фамилия, телефон, адрес и имейл.

Получателят ги предоставя доброволно, като след натискането на бутона „ИЗПРАТИ ПОРЪЧКА‘‘ се съгласява с общите условия на сайта и личните му данни да бъдат обработвани от Доставчикът в силата си на Администратор на лични данни,

2) Предоставяне на личните данни на трети лица

Получените лични данни на Получателя, се предоставят само и единствено на куриерска фирма, която също е Администратор на лични данни, с цел удолетворяване на заявена поръчка към Доставчика.Куриерската фирма от своя страна, е длъжна да предприема и спазва въртешно-фирмени политики за обработването на Личните данни на Лицето.

3) В сайта www.tehra.com, в раздел контакти, е предоставена форма за запитвания, която важи изключително и само за юридически лица, където GDPR, не е приложимо.

4) В сайта www.tehra.com, в раздел контакти са предоставени контакти за връзка с експертите на Техра ЕООД. Всеки Получател има право да ги използва, като предоставяените от него лични данни /чрез телефонно обаждане и ли имейл/ се обработват за целта на удоволетворяването на запитването му.

  1.                  Сигурност на данните

Предприети са технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на данните на Получателя.  Сайтът разполага със SSL Сертификат.

  1.          Период на съхранение на личните данни

Периодът за съхранение на личните данни на Получателя е определен във вътрешните правила на фирмата. Той е 5 години, от последната направена поръчка чрез онлайн платформата или запитване по имейл.

  1.              Реклама

Отдел Иследователска и развойна дейност, не спира да разработва продукти, които да отговарят на потребителското търсене.

В тази връзка, Доставчикът си запазва правото да изпраща, на Получателя,  информация под формата на мейлинг /бюлетин, с цел запознаване с нови продукти,  на база на покупателното поведение на Получателя.

Личните данни, които се използват за рекламни цели са име, фамилия и имейл на  Получателя.

В случай, че Получателят не желае да получава информация от Доставчика, може да го заяви на имейл: office@tehra.com

  1.                 Права на Получателя

1)      Право на информация  - по всяко време Получателя има право на да изиска от Доставчика информация, касаеща начина на съхраняване на личните данни;

2)      Право на корекция – Получателя има право да коригира информацията, която е попълнивл в бланката за заявка на Доставчика;

3)      Право на изтриване (Да бъдеш забравен) – Получателя има право да поиска  изтриване на свързаните с него лични данни, а Доствчика има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когаро е налице някое от посочените по-долу основания:

-          Лините данни вече не са необходими за целите, за които са са били събирани или обработвани;

-          Получателя оттегли своето съгласие върху, което се основава обработването на данните;

-          Личните данни на Получателя са използани незаконосъобразно; или

-          Личните данни на Получателя да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава;

4)      Право на възражение – Получателя има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, които го касаят.

В случай, че възражението е основателно, Доставчикът ще прекрати обработването на лични данни, относно възразражението, освен ако Доставчикът не докаже, че няма убедителни законови  основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Получателя.

  1.              Съгласие

С натискане на бутон „ИЗПРАТИ ПОРЪЧКТА“, Получателя се съгласява с Политика за защита на лични дании и приема общите условия на сайтa www.tehra.com.