Общи Условия

Общи Условия

Промоция „Вкусно и здравословно с ТЕХРА“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Участието в Промоцията е обвързано със закупуване на продукт!
Моля пазете опаковката на продукта с промо-кода, за да получите наградата си!
Обадете се и потвръдете вашата награда, ако регистрираният от вас код е печеливш!

I. ОРГАНИЗАТОР

1. Настоящата промоция е организирана от „ТЕХРА“ ЕООД ЕИК 831909855, адрес: гр. София 1408, ул. Бурел №1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията на тези Официални правила (по-нататък наричани „Официални правила“).

2. С участието си в тази промоция, участникът заявява, че е запознат с правилата на промоцията и се съгласява да ги спазва.
3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет адрес www.tehra.com/promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията.
4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като обявява това публично на www.tehra.com/promo. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, в слуай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците и не се допуска връщане на продукти.
5. Повече информация относно промоцията и начина на получаване на наградите от промоцията, всеки печеливш участник може да получи като се обади на телефон 02 963 40 64 или мобилен 0878 407 152 (цена според тарифния план на обаждащия се – без оскъпяване на телефонната услуга).
6. За да получат награда от промоцията, печелившите са длъжни да пазят и предадат опаковките със залепените на тях стикери с печеливши кодове при получаване на наградата.
II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Период на промоцията: 20.11.2014 г. – 20.02.2015 г. включително. Последният ден, в който участниците ще могат да регистрират промо-кодове на интернет страницата www.tehra.com/promo 20.02.2015 г. Всеки код, регистриран в интернет страницата преди 20.11.2014 г. или след 20.02.2015 г., ще бъде считан за невалиден. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с и по повод претенции за получаване на награди, предявени след 05.03.2015 г.
IV. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
1. Участващите продукти са всички продукти с марка ТЕХРА със залепен на тях промоционален стикер, който съдържа информация за настоящата промоция.

2. На опаковката на всички участващи в промоцията продукти ще бъдат залепени промоционални стикери със скреч поле, под което ще бъде изписан уникален промоционален код.

3. Остатъчни количества след 20.02.2015 г. „участващи продукти“ (опаковки с промоционални стикери) е възможно да бъдат открити в търговските обекти до изчерпване на количествата, но организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след този период.
V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Закупете продукт на ТЕХРА с промоционален стикер, изтрийте скреч полето, за да видите промо-кода. Местоположението на кода може да бъде разпознат по надписа „Изтрий и регистрирай “ на стикера.
2. Под скреч полето на всеки стикер има 10 символен код. Уникалните кодове, са комбинация от арабски цифри и латински букви с главни букви. Участниците могат да регистрират кода безплатно в интерент на адрес: www.tehra.com/promo.
3. За да регистрират уникалния си код участниците трябва да впишат имената си, адрес, точен имейл адрес и телефон за връзка, освен кода от опаковката. При регистрация на кода на www.tehra.com/promo, участникът в промоцията ще бъде уведомен до 48 часа, ако печели моментна награда. Всички печеливши кодове, ще бъдат публикувани на сайта на организатора www.tehra.com в главно меню НОВИНИ.
4. С един и същи уникален код НЕ може да се спечели моментна награда и да се участва за теглене на печеливши за големи награди. Ако кодът е печеливш за моментна награда, той не продължава автоматично за участие в томболата за големите награди. Спечелилите моментна награда трябва да изпратят нов уникален код от нова опаковка, за да продължават да участват и за томболата за големите награди.
4.1. МОМЕНТНА НАГРАДА:

 • 1000 броя пшенично брашно т 500
 • 500 броя Готова брашнена смес

4.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ :

 • 3 броя Хлебопекарна за домашен хляб
 • 5 броя Кухненски миксер
 • 20 броя Кухненски нож за хляб
 • 50 броя Дъска за хляб

5. Всеки участник може да участва с неограничен брой кодове. Един участник може да спечели само по един брой от всяка награда. Един участник може да регистрира максимум 10 кода на денонощие, всеки следващ опит ще се счита като невалидна регистрация.
6. Известяване след регистрация
6.1. След регистрацията на уникален код от опаковката на продукт на ТЕХРА ЕООД, ако кода печели моментна награда, участникът бива уведомен с обратен имейл до 48 часа. Ако участникът не печели моментна награда, той продължава участието си за томболата за големите награди.
VI. НАГРАДИ
1. Наградите в промоцията са 2 вида, както следва:
Моментни награди - 2 вида

 • 1000 бр. Пшенично брашно т 500
 • 500 бр. Готова брашнена смес

Големи награди - 4 вида

 • 3 бр. Хлебопекарни за домашен хляб
 • 5 бр. Кухненски миксер
 • 20 бр. Кухненски нож за хляб
 • 50 бр. Дъска за хляб 

2. Всички награди могат да бъдат спечелени чрез лотария. След изпращането на кода, участникът бива уведомен на електронната си поща до 48 часа, ако печели моментна награда. Всички участници в промоцията, които са изпратили уникален код и не печелят моментна награда, се регистрират автоматично за участие в томбола за големите награди.
VII. ТЕГЛЕНЕ НА МОМЕНТНИ НАГРАДИ, ПЕЧЕЛИВШИ
1. Всеки ден (делничен) от периода на промоцията ще могат да бъдат спечелени по средно 15 броя брашно и 7 броя Готови Брашнени Смеси.
2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друг вид награда.
3. Печелившите ще получават наградите си срещу предоставяне на промоционалните опаковки с печелившите промо-кодовете.
VIII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ОТ ТОМБОЛАТА НА ПРОМОЦИЯТА
1. Големите награди от томболата ще бъдат автоматично изтеглени (електронна лотария), чрез трета независима страна (www.randomwinners.com) в присъствието на комисия, състояща се от представители на ТЕХРА ЕООД.
2. Тегленето на големите награди ще се състои на 23.02.2015 г.
3. Тегленето на наградите от томболата ще се извърши измежду всички регистрации за участие в томболата за големите награди, но не и кодове спечелили моментна награда. Това включва всички регистрирани кода в периода между 00:00:00 ч. на 20.11.2014г. и 23:59:59 ч. на 20.02.2015 г.
4. От печелившите кодове, имената на спечелилите участници и част от адреса (град) ще бъдат публикувани в сайта на Организатора на промоцията - www.tehra.com в главно меню НОВИНИ.
IX. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Всеки участник спечелил награда, трябва да потвърди в 10 дневен срок като се обади на телефоните описани в раздел I., точка 5 от Общите условия на промоцията. Непотвърдените награди в определения срок, няма да бъдат раздавани на печелившите или на други участници. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявявани след 10 дневния срок от получаване на съобщение за потвърждение на спечелената награда. Печеливш участник, не потърсил наградата си в определения срок автоматично я губи.
2. Спечелилите ще получат уведомителен имейл, че печелят една от 1578 броя награди, с молба да се обадят на телефон 02/ 963 40 64 или 0878 407 152 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга), за да потвърдят спечелената наградата. След потвърждение, наградите могат да бъдат взети (потърсени) от адрес на склад на ТЕХРА в основни градове като: гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Добрич, гр. Русе, гр. В. Търново, гр. Враца, гр. Хасково, с. Ломец (Обл. Троян), гр. Разград, гр. Дупница.
3. Организаторът на промоцията не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, невалиден имейл адрес, или некореспондиращ адрес или друга невярна информация.
4. Наградите се получават лично само срещу представяне на документ за самоличност или от упълномощен представител и предоставени печеливши промо-кодове при предаването на наградата. За връчването на наградата се подписва стокова разписка или приемо-предавателен протокол.
5. Получаването на моментните награди ще започне от 10-ти Декември.
6. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на ТЕХРА ЕООД, БОНМИКС ЕООД, ТЕХРА НОВА ЕООД, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфеденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от ТЕХРА ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании ТЕХРА, както и техните подизпълнители за цели свързани с играта и/или разпространението на наградите. Участниците в промоцията изразяват своето съгласие, че в случай на награда техните имена, адрес или снимка биха могли да станат публични и използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на промоцията.
XI. ГРЕШНИ И НЕРЕДОВНИ КОДОВЕ
1. При печатна или друг вид грешка, допусната от участника в промоцията при въвеждането на уникалния промоционален код от опаковката на промоционалния продукт, довела до невалидност на същия, Организаторът на промоцията не носи отговорност. За да бъде валиден един уникален код, той трябва бъде коректно изписан с главни букви, както е отпечатан върху стикера на опаковката на закупения продукт.
2. При евентуален спор за валидността на регистриран код, решението на Организатора е окончателно.
XII. ДРУГИ
1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху стикери с печеливши кодове. Всички регистрации на кодове от промоционални стикери, подлежат на проверка от Организатора.
2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, унищожени кодове, непотърсени в срок награди, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
3. Организаторът на промоцията не носи отговорност към потребителите, в случай, че промоционални опаковки се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.
4. Организаторът на промоцията и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.
5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
6. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предаването на спечелената награда.
7. Промоцията се организира от „ТЕХРА” ЕООД на територията на Република България. „ТЕХРА” ЕООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали или други, не може да активира промоцията на 20 Ноември 2014 г. и/или да я прекрати на 20 Февруари 2015 г.
8. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден или грешен телефон за контакт или не кореспондиращ e-mail, или друг вид непълна информация за предаване на наградата.